Informační deska

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 183l obchodního zákoníku

Představenstvo společnosti AML Holding a.s.
se sídlem Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice
IČO: 28819772
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2995

(dále jen „společnost“)

v návaznosti na usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 30. prosince 2013 dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, Romana Šmidberského, datum narození 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03 (dále jen „hlavní akcionář“), tímto vyzývá všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti odlišné od hlavního akcionáře, kteří jimi byli ke dni přechodu akcií (dále jendosavadní vlastníci“), a kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry (akcie) vydané společností k poskytnutí protiplnění, aby tak učinili v dodatečné lhůtě určené společností dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku v návaznosti na § 214 obchodního zákoníku v termínu od 25. června 2014 do 09. července 2014.

Předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti (dále jen „akcie“) ve stanovené dodatečné lhůtě budou dosavadní vlastníci uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice, v pracovních dnech od 8,30 do 14,00 hodin.

Předáním akcií společnosti vznikne dosavadním vlastníkům právo na zaplacení protiplnění. Výplata protiplnění včetně úroku proběhne buď v hotovosti v sídle pověřeného obchodníka s cennými papíry – společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 5249, (dále též jen „obchodník s cennými papíry“) na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, nebo na pobočce obchodníka s cennými papíry na adrese Praha- Anděl Park, vchod B, Radlická 14, PSČ 150 00, nebo bezhotovostním převodem na účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba sdělí společnosti při předání akcií v souladu s touto výzvou.

Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku (dosavadní vlastník); jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, poskytne se zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo.

Při předávání akcií dosavadní vlastníci či jejich zástupci předloží platný doklad totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem dosavadního vlastníka - právnické osoby předloží a odevzdá též aktuální výpis této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupce na základě plné moci je povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která zplnomocňuje předkládající osobu k předání akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastnické své účastnické cenné papíry společnosti ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné.

Představenstvo společnosti AML Holding a.s.

Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice
+420 464 601 876 | info@amlholding.cz